Política

Un resum general del debat polític

A aquest artícle hi trobareu un recull de temes i idees del debat de Som Pollença

Els futurs representants polítics del municipi van parlar ahir per darrer cop ‘cara a cara’. Avui tendrà lloc el darrer plè de l’ajuntament abans de les eleccions, allà on s’hi fa la política de veritat. Però el cert és que ahir a nit les diferents formacions van tenir una oportunitat per confrontar opinions i projectes en una eventualitat molt favorable per arribar a difondre les seves idees a una gran quantitat de població. Per això, pretendrem recapitular i passar per sobre d’alguns elements discursius que els candidats volgueren posar en valor en els seus particulars espais narratius.

Llevat de les presentacions inicials, recordem que els blocs temàtics versaven principalment sobre: organització i funcionament intern de les institucions; àmbit economico-turístic i mediambiental; educació, cultura esports i joventut; urbanisme i patrimoni; benestar social i polítiques d’igualtat.

Amb la intenció de fer un esbós de les polèmiques tractades, passarem per sobre d’allò parlat esmentant de forma resumida i superficial el debat, per fer arribar una idea general.

Partit a partit, els comentaris més destacats de les veus de cada representant s’enlairaren en torn a elements com els següents:

  • Àmbit institucional

Es parlà de transparència, un aspecte en el qual per la part del senyor March (PSIB-PSOE), i també MÉS, es recalcà que era necessària una millora en la transparència de l’administració municipal; recordem que Pollença està suspesa en l’apartat de transparència (entre d’altres) per part d’un informe realitzat per la UAB. També, pel que fa referència al nivell institucional, incidí MÉS en que seria una millora considerable a nivell de gestió i funcionament augmentar la implicació dels funcionaris públics mitjançant l’increment de contacte i cooperació amb els mateixos.

El Partit Popular parlà de la seva voluntat de millorar les eines comunicatives entre l’ajuntament i la ciutadania a través de la renovació de l’espai web de l’ajuntament, i apelà a la importancia de mantenir-se sempre actualitzat tecnològicament. Per la seva banda, no obstant, TOTS-El Pi considerà que les darreres implementacions en quant a web, sistemes de gestió i oficines públiques de cara a la comunicació amb la ciutadania han estat ja un avenç notori en aquest sentit.

En aquesta senda, MÉS i PSIB-PSOE es mostraren decidits a la creació de nous consells de participació ciutadana referits a cultura, joventut i fins i tot dedicats en particularitat a centrar-se en el Port de Pollença. Així mateix, volgueren destacar la voluntat de fomentar novament pressuposts participatius com a element d’implicació de la ciutadania en la política, al·legant que aquest és un element que fa sentir-se partícep el poble i conscient que maneja els doblers que a ell mateix se li han extret en forma de taxes.

UMP, per la seva banda, també fou innovador en aquesta àrea, arribant a proposar una finestra especialitzada en agilitzar els tràmits burocràtics que els treballadors autònoms han de dur a terme per desenvolupar el seu servei.

En quant a la renovació del quarter de la policia municipal i ampliació dels seus efectius, de la qual en van parlar MÉS i també UMP i TOTS-El pi, hi coincidí especialment el PP, el qual va fer constants incisos en un fet preocupant: l’augment de la criminalitat al municipi. El senyor Alonso va fer menció vàries vegades que se li han comunicat queixes ciutadans vers certa inseguretat que pot sentir-se al municipi. Particularment al Moll. TOTS-El Pi avogà per una major digitalització de les eines de la policía per agilitzar-lis els tràmits.

  • Cultura, joventut i esports

L’àmbit cultural i sobretot l’esportiu tingueren gran proliferació de comentaris al debat. En l’apartat específicament cultural, més cenyit a connotacions humanístiques i artístiques, TOTS-El pi, per exemple, declarà la seva voluntat d’invertir en millorar l’escola de música i de fer del claustre de Sant Domingo d’un referent cultural a nivell inclús insular. Una voluntat aquesta darrera que també refrendà UMP, qui manifestà la seva pretensió d’invertir més en esdeveniments culturals com concerts i exposicions. En aquest sentit, MÉS volgué recalcar la seva voluntat de fer de la cultura un bé inclusiu.

La cultura i l’urbanisme foren dos blocs en diàleg, degut a que varies formacions apel·laren a la compra d’immobles ja realitzada o com a intenció futura. Per exemple, el cine Capitol, que el PP definí com un lloc idoni de foment de la cultura a nivell Mallorca. En aquesta línia, el mateix senyor Alonso apuntà la importancia de definir els usos de la nova adquisició de l’administració municipal: ca’n Villalonga.

En quant als esports i les seves instal·lacions, foren un punt protagonista que també fou inserit en altres blocs temàtics, com el d’urbanisme i inclús el mediambiental (en referència a la instal·lació de plaques fotovoltàiques a aquests espais). Tant UMP com TOTS- El Pi com PP insistiren en la necessitat de remodelació dels vestuaris del camp municipal d’Albercutx, així com altres mesures per la seva millora. També els tres feren gala de que gaudim d’un mobiliari de referència en tota l’illa pel que fa a instal·lacions esportives i manifestaren la importància de proliferar en instal·lacions. Alguns inclús, com el candidat pel PP, ho valoraren com atractiu turístic. En un altre tò ho enfocà el PSIB-PSOE, remarcant la importància de que es dugui a terme un correcte manteniment del que hi ha (un element que també aportà UMP) i, com a contrapunt, MÉS recordà que els espais públics no refereixen sols a instal·lacions per a la pràctica de l’esport, sinó que és necessari crear nous llocs per a la conciliació i convivència.

Es coincidí en línies generals en la necessitat de crear espais per a joves, com és previst que es dugui a terme l’habilitació d’un casal autogestionat a Pollença i que seria necessari també l’aportació d’un altre al Port.

En quant al teixit educatiu, també fou una línia d’actuació comú la coincidència en la voluntat de crear una escoleta municipal. Emperò, de forma divergent, el PP encumbrà el seu projecte de col·laboració público-privada per a fomentar mòduls de formació professional de nàutica i hosteleria, fent també alabança del seu partit a nivell insular fent veure que les escoles de 0-3 anys serien gratuïtes si el PP governa. El PSIB-PSOE, per la seva banda, feu gala de les actuacions de la conselleria d’educació que els socialistes han regentat. Per la part de MÉS, es proposaren unes beques no remunerades per a que els joves puguin fer proves laborals de 4 dies per experimentar un contacte directe amb les professions i saber així si voldràn excercir-les en un futur.

  • Economia, turisme i medi ambient

De manera més o menys ferma, tots els partits valoraren el turisme com a la font prioritària d’ingressos del municipi. El senyor March, per exemple, alçà el tò per afirmar que desde el PSIB-PSOE ténen clar que estàn d’acord amb el lloguer vacacional. No obstant, les problemàtiques que hi veuen estàn més relacionades amb urbanisme i habitatge que no pas amb el turisme. En aquest debat, el PP assenyalà la necessitat d’una millor gestió de la licitació de places turístiques i feu incís vàries vegades en la importància de la col·laboració del sector públic amb el privat i el seu foment. En la mateixa línia, UMP i TOTS-El Pi posaren de relleu les reformes fetes arràn de mar al Port en quant a la plaça i el passeig i enaltiren la qualitat de l’hosteleria del municipi. UMP digué voler una forta oferta complementària per cumplimentar les estàncies turístiques. TOTS-El Pi, per exemple, parlà de l’important factor de posar en evidència que la Serra de Tramuntana és una crida turística rellevant a més de l’atractiu de sol i platja. Com ja hem dit, el PP cità els esports, la caça i la pesca com altres elements d’importància turística. En general, els 5 partits posaren el dit en la necessitat d’un joc entre diversificació i especialització turística: alguns, com PP, referint a sectors com les activitats recreatives o esportives; d’altres, com MÉS, referint-se a la millora del medi ambient com a atractiu i UMP, TOTS-El Pi i PSOE, de forma més general, assenyalant la recerca de diversificar el turisme en turisme cultural, de senderisme, paisatgístic,…

De manera un tant divergent, tot i que també UMP posà en valor el medi ambient com a atracció mediambiental, MÉS apelà a que el turisme ha de ser sostenible i defensà que la importancia del lloguer vacacional radica en el com es gestioni aquest; no en un creixement. Així, encetà el meló del comerç local. Així, reivindicà el foment del comerç de proximitat i anuncià que la seva intenció és nodrir-lo d’ajudes i bons comercials i escoltar, en una comunicació fluida, les demandes dels empresaris de petits comerços. El PSIB-PSOE parlà en un tò similar en esmentar que estàn arribant noves grans superfícies al municipi que posen en perill la competència dels locals més petits i, per aquest motiu, seria important dur a terme un plà d’acció destinat a la seva conservació. TOTS-El Pi apuntà a la problemàtica de que es pateix estacionalitat turística al municipi, i això afecta al comerç. El PP proposà una reducció fiscal.

En quant a la vivenda, només hi feren referència PSOE i MÉS manifestant-se en quant a la problemàtica per als joves de trobar casa.

En el tema medi ambient, es parlà de la problemàtica en torn a la badia de Pollença i, tot i que tots en mostraren preocupació, no es proposà amb claredat cap planificació concreta. Per la seva banda, UMP defensà el treball que s’ha duit a terme en quant a estudis efectuats i prometé seguir treballant si segueix al poder, fent menció també de la voluntat de millorar el parc natural de la Gola.
Per a MÉS, el medi ambient és un element clau relacionat amb la qualitat turística; així que manifestà la seva preocupació cap a dos elements particulars: les onades de calor i la saturació. ”Volem ombres i zones naturals”, entonà Campomar, i cità el parc de la Gola o el bosquet de Bóquer, que manifesta que necessiten un plà integral igual que la badia.

  • Urbanisme i patrimoni

Quan es parlà d’urbanisme, es parlà d’aspectes que ja hem citat, com la compra ja efectuada d’alguns immobles per part de l’ajuntament: Ca’n Villalonga, Capitol, Caroti, Bar Katy,… i de la necessitat de definir-ne els usos.

En gran part, el debat es centrà en la compra i gestió d’immobles municipals. Per exemple, UMP vol invertir en la compra d’un local al Moll per fer un casal de joves com el que es durà a terme a Pollença. També invertir en el manteniment i la llimpiesa de les instal·lacions esportives o la instal·lació de pèrgoles fotovoltàiques a les mateixes. El PP, demana un lloc per a la tercera edat o instal·lacions polifuncionals a la Cala Sant Vicenç. TOTS-EL Pi també esmentà el projecte de reforma del mirador de cala barques i l’excecució de la zona verda de cala Molins. TOTS-El Pi fou l’únic en parlar de problemàtiques que es tenen en quant a competències per poder gestionar certs elements de l’urb, com el parc de la Gola, o el passeig voramar, on hi té competència costes. I espera poder, en un futur, parlar de renovacions en aquests indrets un cop la legislació ho permeti. També apuntà la voluntat de fer millores, com ja s’ha esmentat, a immobles de patrimoni municipal com l’escola de música o les instal·lacions esportives (un element compartit per aquests tres partits citats).

Les esquerres, en canvi, són partidaries de l’augment d’inversió en quant a manteniment i neteja (quelcom que, val a dir, també volgué dir el senyor Nevado en quant a instal·lacions esportives). Si bé UMP defensa la seva gestió en quant a neteja i residus, i Tomeu Cifre parlà de serveis de recollida de basures així com també el senyor Alonso precisà que afavoririen algunes actuacions concretes com posar contenidors especials a l’època de poda, MÉS es confrontà amb l’actual legislatura acusant-la d’haver promès un pla de neteja que no s’ha fet. Prometent així a dur-ne un a terme si és elegida.

Finalment, la temàtica Formentor fou un tema esmentat per ambdós partits d’esquerres, descontents amb la gestió de la concessió del pàrquing i la gestió de les obres del nou hotel.

  • Benestar social i polítiques d’igualtat

En aquest darrer espai, incidiren PP, MÉS i TOTS en la necessitat de col·laborar fermament amb entitats ciutadanes per aconseguir una milloria social. PP parlà d’inversió en quant a subvencions i contractació de personal que pugui ajudar a associacions com AFAMA o PRODIS a fer tramitacions burocràtiques, i MÉS incidí molt en la col·laboració amb entitats de la societat civil per tal d’atacar problemàtiques socials com la salut mental o temàtiques de gènere. Parlà de suport a les famílies (posà l’exemple actual d’ajudar amb més plaçes per activitats d’estiu amb preus més assequibles) i assenyalà l’objectiu de la cohesió social com una fita, de la mateixa manera que el senyor Alonso afirmà la importància de la integració social de les persones immigrants.

Per la seva banda, per UMP digué el senyor Nevado que li agradaria posar en marxa campanyes educatives sobre civisme i neteja per als més petits, així com dur a terme tasques d’educació ambiental i sostenibilitat per ajudar a que les noves generacions estiguin concienciades en aquests afers. També esmentà que està de costat dels artistes locals en quant a voler tramitar més llicències per fer música en viu.

TOTS-El Pi havia citat ja en la temàtica d’urbanisme la necessitat de dur a terme el projecte del PAC de manera inmediata per millorar les condicions de salut del poble, com també reforçar els serveis al Moll. El senyor Cifre digué que invertirà en ajudes a serveis socials i entitats si és elegit batle.

Finalment, el senyor March, feu referència a les persones majors i la necessitat de tenirne cura i cercar-ne espais per a possibilitar-ho. Necessitats també presents en quant a la integració de persones migrants i millora de la cohesió social, tret que vol aconseguir mitjançant les ajudes a les famílies i persones vulnerables.

Un debat amb poca confrontació

El debat assolí cotes de confrontació en general poc elevades. Els representant d’UMP volgué manifestar-se conciliador amb la senyora Campomar dient que els separaven ideològicament moltes barreres, quan parlaven de pactes, però manifestà apreciadament el seu respecte com a persona. Les retretes del PSOE i MÉS cap als partits que han governat aquesta legislatura (TOTS-EL Pi i UMP) foren puntuals, per temes com la construcció del PAC. La cota més alta i no tan conciliadora, d’altre banda, la protagonitzà el senyor March amb Tomeu Cifre, deixant ben clar que el PSIB-PSOE no es negava a pactar amb TOTS-El Pi, però si amb ell personalment.

Mostra més

Articles relacionats

Back to top button