MunicipiPolítica

L’Ajuntament de Pollença explica les mesures adoptades arrel de l’últim Ple

El passat dijous dia 26 tingué lloc un Ple Ordinari on es prengueren decisions importants respecte la política municipal que afectaràn la vida dels ciutadans. Per això, des de l’Ajuntament de Pollença s’ha cregut convenient transmetre el seguent comunicat a la població per tal d’explicar les mesures allà adoptades. La nota de premsa comunicada per l’Ajuntament de Pollença és la següent:

Ordenança de l’IBI i Pressupost2024

Per una banda, es va aprovar inicialment la modificació puntual de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre béns immobles (IBI). Cal destacar que davant la necessitat de mantenir els serveis municipals i incrementar la seva qualitat, així com poder dur a terme les licitacions d’aquells contractes que hagin caducat (que són quasi tots), amb l’objectiu d’aconseguir una major eficiència i d’intentar reduir el cost que tenen actualment, es va dur a aprovació una modificació puntual de l’ordenança de l’IBI per als tipus diferenciats d’urbana, exclosos els residencials. Els tipus diferenciats corresponen a edificis dedicats a:

– Oci i hoteleria

– Magatzems i estacionament

– Comerços

– Immobles d’ús esportiu

– Immobles d’ús industrial

– Immobles d’ús d’oficines

– Solars

D’aquesta modificació s’ha de tenir en compte que:

– No afecta als edificis de particulars per usos residencials.

– Se proposa l’aplicació d’un criteri progressiu que afecta al 10% dels edificis amb el valor cadastral més alt de cada cens.

– A la proposta es detalla el nombre d’edificis afectats per a cada tipus d’ús, per exemple, dins oci i hoteleria, afectaria a 81 edificis dels 810 que hi ha inclosos en el cens, o dins comerç, afectaria a 73 edificis dels 737 que hi ha inclosos en el cens.

– L’ordenança està exposada al públic fins dia 13 de desembre de 2023, perquè tots els interessats puguin presentar reclamacions.

A la mateixa ordenança, es modifica el tipus de la contribució rústica en un 10%, el qual passa d’un 0.63% a un 0.69%.

Això va dur la conseqüent aprovació inicial del Pressupost general de l’Ajuntament de Pollença per a l’exercici 2024. El nou equip de govern de l’Ajuntament de Pollença va presentar uns primers pressuposts amb el full de ruta de regularitzar i estabilitzar la Corporació, amb el foment de les contractacions i l’optimització dels recursos públics. L’import del Pressupost de la corporació per a l’exercici 2024 és de 26,4 milions d’euros, amb un increment de 2,6 milions respecte del de l’exercici 2023. Aquest increment de recursos es veurà reflectit en temes socials, culturals, mediambientals i de millora del clavegueram, entre d’altres.

Concretament, es prioritzarà:

– La contractació de serveis de la Residència, amb l’objectiu de què pugui entrar a formar part de la xarxa de residències de l’IMAS.

– La contractació de la seguretat de les platges, actualment molt per davall dels ratis establerts en el catàleg aprovat.

– La millora del clavegueram del terme municipal, especialmente amb l’objectiu de reparar els punts més conflictius i evitar vessaments.

– La contractació de la neteja viària, per tal de millorar la qualitat del servei en el terme municipal.

– La contractació de dos arquitectes, pel servei d’Urbanisme, per tal d’imprimir diligència en la concessió de les llicències urbanístiques.

Igualment, es continuarà amb els expedients relatius al Capitol, Tanatori, Escoleta i concessió dels bars dels Poliesportius.

Els increments dels recursos provenen, principalment, de la contribució rústica i urbana, de les llicències urbanístiques, de la nova licitació de les platges i de la participació en tributs de l’Estat.

A més, així Pollença es converteix en el primer municipi de Mallorca que aprova aquest pressupost en temps i forma.

Decret d’habitatge

Per altra banda, en matèria d’habitatge, es va aprovar la no aplicació de les Disposicions addicionals dissetena, divuitena, vintenta i vint-i-unena de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears. Així, es demana un téntol de 120 dies mentre no es disposi d’un anàlisi acurat amb la possible repercussió de les mesures que proposa en l’àmbit municipal. Per tant, el Decret Llei permet reflexionar i estudiar aquestes noves regles urbanístiques abans de la seva aplicación per evitar una eventual afectació no desitjada. Les Disposicions són les següents:

  • –  Disposició adicional dissetena: reconversió de locals existents en habitatges.
  • –  Disposició adicional divuitena: modificació de densitat d’habitatges i per facilitar ladivisió d’habitatges unifamiliars entre mitgeres.
  • –  Disposició adicional vintena: canvi d’ús i d’aprofitament als terrenys qualificats com aequipaments públics i privats.
  • –  Disposició adicional vint-i-unena: actuacions per permetre el creixement en alçària.És per tot això que, pròximament, es faran les reunions pertinents amb tots els grups polítics municipals i amb les entitats que es puguin veure afectades per tal d’aconseguir opinions consensuades.

Conveni per a l’ús del pavelló de l’IES Clara Hammerl


El punt 7, referent al conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Universitats i l’Ajuntament de Pollença per a l’ús del pavelló cobert de l’IES Clara Hammerl fora de l’horari lectiu, es va aprovar per unanimitat. Aquest conveni defineix les condicions bàsiques d’ús del pavelló per part de l’Ajuntament de Pollença, qui podrà disposar d’aquest espai quatre dies a la setmana. Això pretén fomentar l’activitat esportiva, per tant, aquest espai se cedirà a qualsevol club esportiu del municipi que ho sol·liciti. Aquesta temporada l’utilitzarà el Club Bàsquet Colonya Pollença tres dies per setmana. El conveni té una vigencia de dos anys, que es podrà prorrogar fins a dos més.
 

Condecoracions a la Policia Local


Per últim, es va aprovar la concessió del Diploma de Jubilació als membres de la Policia Local que s’han jubilat des de la darrera convocatòria d’entrega. Els noms proposats han estat els de Monserrat Manuel Mercer Muñoz, Pedro Ferriol Gual i Jaume Martorell Plomer.

Mostra més

Articles relacionats

Back to top button