MunicipiPollença

Obert el concurs per cobrir un programa temporal d’enginyer tècnic a l’Ajuntament

El termini per presentar les instàncies és el 30 de juliol

L’Ajuntament de Pollença ha tret la convocatòria per a la selecció, mitjançant concurs, per cobrir amb caràcter interí per a l’execució d’un programa temporal un lloc d’enginyer tècnic.

Per prendre part a les proves selectives els aspirants han de posseir o complir, en la data de finalització del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds, els requisits següents:

  • Ser espanyol o ciutadà d’un dels restants estats membres de la Unió Europea o dels estats en els quals sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors, en els termes prevists a la llei estatal que regula aquesta matèria, amb excepció de les places per a les quals a les bases específiques es limiti l’accés als aspirants de nacionalitat espanyola.
  • En virtut de la Llei Orgànica 8/2000, de 22 de desembre, de reforma de la LO 4/2000 sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i del RD 864/2001 del Reglament d’execució, tenen dret d’accés a l’administració pública com a personal laboral els estrangers residents legalment a Espanya.
  • No haver arribat a l’edat de jubilació forçosa.
  • Estar en possessió d’algun dels següents títols acadèmics o en condicions d’obtenir-lo en la data en la qual finalitzi el termini de presentació de sol·licituds: titulació universitària d’enginyeria tècnica, anterior a Bolònia, o nivell 2 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES), o grau amb 240 ECTS, d’acord amb el Reial Decret 967/2014, de 21 de novembre:

-Grau enginyeria industrial
-Grau tecnologies industrials
-Arquitectura tècnica
-Grau enginyeria de l’edificació
-Grau enginyeria civil
-Grau enginyeria d’obres públiques
-Grau enginyeria d’organització industrial

Tots aquests requisits s’hauran de complir el darrer dia de termini (30 de juliol) de presentació d’instàncies i se n’haurà de gaudir durant el període selectiu.

Les instàncies es poden presentar davant el Registre General de la Corporació de forma presencial o telemàtica.

Si ús interessa saber més, aquí podeu trobar tota la informació publicada al BOIB.

Mostra més

Articles relacionats

Back to top button