Cultura

Subvencions i ajudes per desenvolupar el sector cultural local

L’objectiu d’aquesta convocatòria és donar suport a la cultura local i contribuir el foment i desenvolupament al sector cultural al municipi de Pollença, tant si es tracta de produccions artístiques com si s’inclouen dins les denominades indústries creatives.

Per aquesta finalitat existeix crèdit adequat al Pressupost general de l’Ajuntament de Pollença de l’exercici 2023, a la partida pressupostària 330-48004 per un import de 40.000 euros.

Podran sol·licitar les subvencions:

  • Les persones físiques i jurídiques amb vocació o formació artística.
  • Les associacions i fundacions culturals sense finalitat de lucre inscrites al registre d’entitats culturals de la Direcció General de Presidència, Cultura i Igualtat del Govern de les Illes Balears i donades d’alta al registre d’entitats locals de l’Ajuntament dePollença.
  • Les agrupacions de persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns oqualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat, que encara que no tinguin personalitat jurídica, puguin dur a terme les accions que es pretenen fomentar.

L’Ajuntament de Pollença posa a disposició les bases reguladores i la convocatòria desubvencions i ajudes econòmiques en règim de concurrència competitiva per impulsar el sector cultural local 2023.

Les activitats subvencionables s’han d’iniciar i desenvolupar dins el període comprès entre l’1 de gener de 2023 i el 30 de novembre de 2023 i s’han d’englobar dins una de les línies següents:

Línia 1. Arts Escèniques: teatre, dansa, música, òpera, teatre musical, performance, cabaret, recital, titelles, circ o comèdia.

Línia 2. Arts Plàstiques, audiovisuals i literàries: dibuix, pintura, gravat, còmic, escultura, ceràmica, orfebreria, art digital, fanart, fotografia, net.art, vídeoart i altres publicacions.

Línia 3. Jornades, seminaris, trobades, mostres i estudis i treballs d’investigació sobre temes relacionats amb el patrimoni, la història, la naturalesa, l’arquitectura i/o la llengua.

En el cas de persones físiques, la presentació de les sol·licituds es farà de forma telemàtica a la
Seu Electrònica de l’Ajuntament de Pollença o de manera presencial al Registre General de
l’Ajuntament (OAC Ajuntament de Pollença, carrer del Calvari, 2 i/o OAC Port de Pollença, carrer Metge Llopis, 1

En el cas d’associacions o fundacions, la presentació de les sol·licituds es farà únicament de forma telemàtica a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Pollença. El termini per presentar les sol·licituds finalitza dia 29 de juny de 2023.

Podeu accedir directament a la convocatòria en el següent enllaç.

Mostra més

Articles relacionats

Back to top button