Opinió

ERTE: pagues dobles i vacances

"Cal tenir present que així com les pagues extres es podran veure reduïdes, les vacances també"

Pareix a ser que arriba allò que ens han anomenat com a la nova normalitat. Més enllà dels nous permisos de sortida, el mercat laboral segueix en un punt crucial i el seu desenvolupament serà determinant per mils de ciutadans.

Moltes persones s’han vist afectades per un Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO) per causa major o per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives. Si en un principi ens trobàvem amb un desconeixement comú d’aquesta mesura, molts s’han informat de les particularitats d’aquesta nova situació laboral. Així doncs, anem a repassar alguns temes que potser s’escapen del coneixement generalitzat i que van més enllà del salari.

Els ERTES en els quals s’han vist afectats molts de treballadors es veuen recolzats pel Reial decret 1483/2012, de 29 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments d’acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada. Les característiques principals d’aquest procediment és la possibilitat de:

  • Suspendre el contracte dels treballadors, de manera que aquests deixin de prestar serveis;
  • O bé, reduir la jornada de la plantilla entre un 10% i un 70% de manera que es segueixi treballant però durant menys hores al dia, setmana o any.

El salari i les pagues dobles

Quan l’empresa hagi d’abonar les pagues extres d’estiu i de nadal podrà reduir la seva quantia

Ja tots sabem que durant l’ERTE, les persones treballadores afectades deixen de percebre el seu salari per la part de la jornada no treballada. Però el que és interessant, és tenir en compte altres aspectes com les pagues extres. Durant la vigència de l’ERTE no es reporta (“devenguen”) la part de les pagues extres, és a dir, que quan l’empresa hagi d’abonar les pagues extres d’estiu i de nadal podrà reduir de la seva quantia la part proporcional corresponent al temps que hagi durat l’ERTE.

Passem a veure dos exemples:

  1. Així, si un treballador té dret a dues pagues extres a l’any de 2.000 euros bruts cada una i dita persona ha tingut el contracte suspès per un ERTE durant tres mesos, les seves dues pagues extres d’aquell any seran de 1.500 euros (i no de 2.000). Això és així perquè les pagues extres es reporten durant els dotze mesos de l’any. Per tant, com que durant l’any de vigència de l’ERTE el contracte ha estat suspès tres mesos, les pagues extres d’aquell any només s’hauran reportat durant nou mesos (2.000 euros/12 mesos x 9 mesos de reportar = 1.500 euros)
  2. Si la persona de l’exemple anterior s’ha vist afectada per un ERTE de reducció de jornada al 50% durant tres mesos (seria un ERTE de reducció en lloc de suspensió), les seves pagues extres serien de 1.750 euros. En aquest cas, les pagues extres es segueixen reportant durant els dotze mesos de l’any, però durant els tres mesos de l’ERTE només es reporten a raó del 50% [(2.000euros/12 mesos x 9 mesos) + (2.000 euros/ 12 mesos x 3 mesos x 50%)]

Així, tot i que segurament no seran reduccions substancials, s’ha de tenir en compte que les pagues dobles aquest any arribaran amb manco força. Si ja teníem un futur econòmicament difícil, cal recordar aquest fet a fi de no tenir sorpreses negatives

Les vacances

Segurament molts dels pollencins esperen que arribi l’estiu perquè, almanco, la calor i la platja suavitzin aquest blau tant fosc i es faci més clar amb el color de la mar. Però cal tenir present que així com les pagues extres es podran veure reduïdes, les vacances també. El grau d’afectació dependrà de si l’ERTE és de suspensió del contracte o de reducció de la jornada de treball.

Cal tenir present que així com les pagues extres es podran veure reduïdes, les vacances també

En un ERTE de suspensió no es reporten vacances. Això es deu al fet que les vacances anuals es donen en proporció al temps treballat durant l’any. Com que durant l’ERTE de suspensió no es treballa, no es generen vacances. Per exemple, si una persona té dret a 30 dies de vacances i ha estat dos mesos en un ERTE, aquest any tindrà 25 dies de vacances (30 dies/ 12 mesos de l’any x 10 mesos reportats). A la pràctica, aquesta situació és similar a la d’un treballador que s’incorpora a la meitat de l’any a una empresa, ja que tampoc li correspondrien 30 dies de vacances.

En un ERTE de reducció de jornada sí que es reporten vacances, ja que la persona treballadora segueix prestant serveis. Ara bé, ja que durant la vigència de l’ERTE d’aquest tipus s’han prestat serveis amb una jornada inferior, els dies de vacances durant l’any en qüestió es podran retribuir computant un salari menor i proporcional a la jornada treballada durant l’any. Per exemple, si el salari d’una persona és de 1.800 euros bruts i ha estat afectada per un ERTE de reducció de jornada a raó del 50% durant tres mesos, la seva nòmina del mes de vacances serà de 1.575 euros [(1.800 euros/ 12 mesos x 9 mesos) + (1.800 euros/ 12 mesos x 3 mesos x 50%)].

En conclusió, una vegada arribi la normalitat social, haurem d’estar atents a les noves realitats econòmiques i laborals que, segur, duran canvis a més d’un treballador. Cal recordar que més enllà de la possibilitat de reducció de les vacances i de les pagues extraordinàries, l’empresari pot decidir seguir disposant als seus treballadors de les mateixes condicions que l’any anterior o que s’arribi a un acord entre empresari i treballador. En definitiva, tot i que pot parèixer un tema menor dintre de les condicions dels assalariats, cal tenir-ho present a l’hora d’organitzar-se econòmicament. Tant de bo aquestes noves condicions no afectin substancialment el futur dels treballadors.

Miquel Cifre

Mostra més

Articles relacionats

Back to top button