MunicipiPolítica

Aprovació de mocions de l’oposició en el plenari de març

Creació d'una comissió per posar noms de dones i col·lectius de dones a espais públics o millorar el servei del TIB són les mocions aprovades en aquest ple

Aquest dijous 25, s’ha duit a terme el plenari ordinari del mes de març, el segon de l’any. En el qual són destacables les mocions de l’oposició, les quals han estat aprovades, però amb “impediments per part de l’equip de Govern”, ens explica el portaveu del Grup municipal Junts Avançam, Miquel Àngel March.

Expedient 1525/2021. Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per a la creació d’una comissió del nomenclàtor amb l’objectiu primordial de posar noms de dones i col·lectius de dones als carrers, vies, camins, places, edificis municipals del nostre municipi. Aquesta moció ha estat aprovada. March ens ha explicat que es crearà una comissió que proposarà els noms de dones o col·lectius de dones a espais públics del municipi. A més, el portaveu ens ha explicat que hi va haver “una discrepància sobre la composició de la comissió”. “Els partits d’esquerres van votar a favor que dins la comissió hi hagués representants del món cultura, social, feminista… però “l’equip de govern ho va impedir”. Finalment, estarà formada per formada per tècnics, representants de cada grup municipal i historiadors. Tot i això, des de Junts Avançam esperen “començar a fer feina aviat”.

Per altra banda, també fou aprovada la moció del grup municipal Unides Podem. Expedient 1417/2021. Moció presentada pel grup Unides Podem per a la introducció de millores en el nou sistema del TIB i posada a disposció d’un espai a Pollença per a una nova estació de bus. El grup celebra l’aprovació per unanimitat de la moció. A aquesta, hi ha diferents acords com sol·licitar a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge que ampliï els canals i campanyes de comunicació i que que s’ampliï la xarxa de punts on poder realitzar l’emissió i renovació de la targeta Intermodal. Recuperar el bus llançadora Pollença – Sa Pobla o l’ajuda directa als usuaris dels Serveis Socials municipals que ho requereixin, entre altres acords que pots llegir a aquí.

A més d’aquestes mocions, també es tractaren els següents temes durant les tres hores de durada del plenari:

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
 2. Expedient 653/2021. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, del Conveni interadministratiu de col·laboració per concedir ajudes adreçades a pal·liar conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID 19 en els sectors econòmics
 3. Expedient 1421/2021. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, del
  reconeixement extrajudicial de crèdits 2-2021
 4. Expedient 1577/2021. Proposta per a l’aprovació, si procedeix, de la
  modificació de crèdit 12-2021 sota la modalitat de suplement de crèdit
  finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses generals, prèvia
  ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia
 5. Expedient 1645/2021. Dació de compte de l’informe resum anual de control intern corresponent a l’exercici 2020 de conformitat amb l’art. 37 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic de control intern en les entitats del sector públic local
 6. Expedient 1662/2021. Dació de compte de les Resolucions de Batlia
  contràries a les objeccions formulades de conformitat amb el que disposa l’article 218 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL), en redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL)
 7. Expedient 1468/2021. Proposta per a l’aprovació, si procedeix, de la
  concessió de la distinció Reconeixement Clara Hammerl 2021, prèvia
  ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia

8 i 9. Mocions de l’oposició (les pots veure a dalt).

Mostra més

Articles relacionats

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Consulteu també
Close
Back to top button
X