Municipi

Ajudes al lloguer de vivenda habitual 2021

Molts pollencins es podran beneficiar d'aquesta ajuda

“Una altre vegada pagar lloguer” o “aquest mes no arribem” pareix ser que són algunes frases comuns per als arrendataris. Així doncs, si l’any passat molts de pollencins i pollencines varen haver de fer un gran esforç per poder pagar la renda del lloguer, i vista la temporada d’estiu d’aquest any, tot sembla que tornarem a tenir un hivern complicat.

Es per això que, tenint en compte que la majoria de la població balear vulnerable no és propietària de la seva vivenda habitual havent de pagar un lloguer, la Conselleria de Mobilitat i Vivenda del Govern Balear ha convocat les ajudes del lloguer per aquest any 2021 amb una dotació econòmica de 9 milions d’euros, la més alta destinada fins a la data.

Les sol·licituds es poden presentar fins el dia 15 de novembre. S’ha de tenir en compte que aquesta ajuda està destinada a lloguer de habitatge habitual i que la renda no podrà ser superior a 900 euros.

Cal tenir present que, per rebre aquestes ajudes, s’hauran de complir uns requisits, així com aportar una sèrie de documentació i emplenar uns formularis, tot un conjunt de tasques que cal dur a terme de forma atenta i quasi professional, donat que és molt senzill equivocar-se en un tràmit i no ser beneficiari de l’ajuda. Per exemple, entre la documentació a presentar, s’haurà de aportar una declaració responsable de no mantenir deutes amb l’administració pública. A més a més, respecte a la presentació, s’encamina a fer-ho de manera telemàtica a través del certificat digital, fet que pot requerir d’ajuda, ja que sinó s’haurà de fer prèvia reserva de cita que, pràcticament, ja no n’hi ha dins el termini assenyalat.

Cal destacar que els sol·licitants podran rebre el 40% com a màxim del que hagin justificat que paguen pel lloguer en aquest any 2021. En el cas de ser joves menors de 35 anys o persones majors de 65 anys, podran rebre fins a un 50% de l’import. Aquestes quantitats tindran un límit de 3.000 euros per família.

Per altre banda, la persona beneficaria no podrà haver obtingut més de 23.725,80 euros d’ingressos en l’any anterior, 2020. Tot i que l’ajuda és en el 2021, els ingressos de referència són els de l’any anterior. Per altra banda, en cas de família nombrosa o amb persones amb discapacitat, la quantia màxima és superior.

Entre els diferents requisits per a l’obtenció de l’ajuda del lloguer, es destaquen:

  • Lloguer d’habitatge habitual, destinat a la residència permanent del sol·licitant
  • Contracte per escrit
  • Renda màxima mensual de lloguer de fins a 900 euros
  • Estar al corrent de pagament de les rendes quan es presenti la sol·licitud
  • Realitzar els pagaments per transferència bancària, domiciliació o ingrés en compte bancari
  • No ser propietari o tenir l’usufructe de cap habitatge a Espanya, llevat de casos excepcionals i concrets
  • Estar empadronat a la vivenda objecte de l’ajuda

Aquests són alguns dels requisits més importats, tot i que no els únics, per lo qual és convenient estudiar cada cas concret i veure l’adequació del mateix a la possible ajuda.

Finalment, s’ha de destacar que les ajudes s’atorguen tenint, com a punt de partida, l’1 de gener de 2021, o, si escau, a partir del primer mes del contracte de lloguer si la data d’inici del contracte és posterior. Igualment, les ajudes es concedeixen per a un màxim de dotze mesos i, en tot cas, fins al 31 de desembre de 2021, com a màxim. Tot i això, es tindrà en compte el certificat històric de residència per a determinar el període subvencionable de l’ajuda, tenint el punt d’inici amb la data d’empadronament.

En conclusió, sembla que la despesa social comença la seva tramitació a fi de que els mallorquins i mallorquines tinguin un hivern més econòmicament sostenible. És de ben segur que molts de pollencins i pollencines es podran veure beneficiats dels 9 milions d’euros destinats a aquesta ajuda. Tot i la bona notícia, cal tenir present que per arribar a ser beneficiaris de la mateixa s’haurà de dur a terme una sèrie de accions que poden ser tedioses per a molts de ciutadans i que convé assessorar-se bé al respecte. Tant de bó moltes persones que ho necessiten puguin rebre aquesta ajuda i tenir una major tranquil·litat econòmica, tan necessària en aquests temps.

Miquel Cifre

Cifre García Asociados

Mostra més

Articles relacionats

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top button
X