CulturaMunicipi

Es publiquen les bases específiques per a cobrir la plaça de coordinador de cultura de Pollença

Es presenten després que Elvira Romaguera, anterior coordinadora, s'hagi jubilat

Després que Elvira Romaguera deixàs el passat 16 de novembre el seu lloc com a tècnic de cultura de l’Ajuntament de Pollença per jubilació, aquest ha presentat les bases específiques per a cobrir una plaça de coordinador/a de cultura com a personal fix.

D’aquesta forma s’ofereix una sola plaça que compleixi amb els requisits exposats al document publicat al BOIB, com ara ser espanyol o ciutadà d’un dels estats membres de la UE, no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa, tenir el títol universitari equivalent a Filosofia, Periodisme, Historia, Humanitats, Historia de l’Art, Belles Arts, Arts Escèniques o equivalents, entre molts altres requisits.

Per altra part, la presentació de sol·licituds es farà al Registre General de l’Ajuntament, dirigits a la Batlia de l’Ajuntament de Pollença, en un termini de vint dies hàbils a comptar a partir de l’endemà del dia de la convocatòria al BOE. Un cop finalitzat aquest període, s’elaborarà la llista provisional d’admesos i exclosos.

Per altra part es constituirà un tribunal qualificador, els membres del quals han de ser funcionaris de carrera o personal laboral fix d’igual o superior categoria. El formaran un president i quatre vocals.

En relació al procés selectiu concurs-oposició, constarà de tres exercicis de caràcter obligatori i eliminatori de 20 punts cada un. A part d’això, es podran presentar mèrits propis per a sumar més punts.

Una vegada finalitzades les proves selectives es formarà una borsa per a futurs nomenaments interins per tal de cobrir baixes, vacants, etc., ordenant els candidats en funció de la puntuació que s’hagi obtingut. Així la persona que l’hagi obtinguda més alta serà qui passarà a ocupar el lloc, havent de presentar la documentació exigida i formalitzant la contractació.

Mostra més

Articles relacionats

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Back to top button
X